منظور !

برای یافتن مروارید دریاها را جست و جو مکن ...

                         

                                       شاید در گریبان خودت باشد

پ.ن : من از این دو جمله منظور دارما ! فکر نکنین بی منظورو الکیه ! ! !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 15 بازدید